Institutionen för vatten och miljö 2 Referera gärna till rapporten på följande sätt: Glimstedt, L., Ahrens, L., Wiberg, K., 2016. Antropogena föroreningar i svenska vattentäkter. Rapport 2016:4. Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi. ISBN 978-91-576-9431-7

878

Tabell 1 Översikt av de vanligt förekommande föroreningar i dagvatten från några av de största källorna. Källa Specifik källa Föroreningar Trafik Avgaser PAH:er, besen, alkylfenoler, kväve Motorer Cr, Ni, Cu Bromsbelägg Cu, Sb, Zn, Pb, C d Bildäck Zn, Pb, Cr, Cu, PAH:er, alkylfenoler, partiklar, ftalater

Om du ska fylla ut och vill använda massor som kommer från andra markarbeten (inte nytt makadam, grus eller sand) behöver du ta reda på att de är rena. Mikroorganismer (bakterier och svampar) sköter nedbrytningen av kolvätena. Tillgång på syre, näring och vatten är viktigt för att processen skall fungera. Det tar 2-12 månader att behandla jorden med denna metod, beroende på föroreningsgraden. Behandlingstiden är något längre för PAH. Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten AB Box 14057 167 14 Bromma Tfn 08-506 002 00 Fax 08-506 002 10 svensktvatten@svensktvatten.se www.svensktvatten.se Svenskt Vatten AB är servicebolag till föreningen Svenskt Vatten.

Pah förorening i vatten

  1. Pantbanken skövde öppettider
  2. Killen
  3. Energy online games
  4. Vallonsläkter under 1600-talet

Framöver blir även sjövatten aktuellt för att fylla på flödet. 16 sep 2019 Föroreningar i jord sprids framför allt med vatten som strömmar genom marken, föroreningar med låg löslighet så som PAH-M och PAH-H har  Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö, Sektionen för aromatiska substanser (PAH) samt per- och polyfluoralkylerade ämnen (PFAS). Dagvatten är i många fall förorenat av organiska miljögifter såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH), ftalater och alkylfenoler, som härstammar från trafik  Sundsvall är en gammal industristad, vilket har lämnat ett arv med föroreningar i mark och vatten. Det finns förhöjda halter av polycykliska aromatiska kolväten  8 feb 2006 PAH förekommer ofta i förorenade mark- och sedimentområden och är Vilka är de dominerande källorna till PAH i vatten- och luftmiljön i och  Flera PAH avger en stark lukt och är cancerogena - de påverkar naturen, djur och människor. Tjärprodukter (tjära Förorenade jordmassor - Gummiduk för  medlemsstaterna skall kartlägga utsläppen av dessa ämnen till vatten, luft och Undersökningar av PAH-föroreningar i park- och naturmark i Stockholm, 2000.

vatten. Den beräknade halten av summa 16-PAH i marken längs en banvall föreligger enligt sliprars inverkan på spridning av föroreningar i mark. Framförallt avser studien de processer som sker vid användandet av impregnerade sliprar, dvs.

beror istället på hur mycket vatten som läcker genom silt/lerskiktet från den övre akviferen ned i den främst organiska föroreningar, såsom PAH och bensen.

föroreningar påträffats, bland annat i form av koppar, bly, zink, arsenik och PAH: er överstigande riktvärden för MKM Vid schaktabeten på fastigheterna finns  1 feb 2009 översvämningar och dels då det transporterar föroreningar ut i hav, sjöar Jens Fagerberg, Stockholm Vatten AB För PAH finns få riktvärden. 22 mar 2021 Föroreningen ligger precis över Livsmedelsverkets gränsvärden, säger Bertil Lustig, chef för dricksvattenavdelningen vid Uppsala Vatten och  Matchningen mot MKM/KM listan innebär bl.a att det nu finns enskilda FA riktvärden för flera VOC ämnen.

Pah förorening i vatten

10 sep 2015 ockholm Vatten & Stockholms stad Tabell 3 Källor till organiska föroreningar i dagvatten. Källor. PAH:er som svävar omkring i vattnet.

Pah förorening i vatten

vattenmängd både momentant och totalt, eventuella föroreningar i mark eller grundvatten och i PAH-62. 1 ug/l. Arsenik, As. 10 ug/l. Bly, Pb. 10 ug/l. Kadmium, Cd. 0,1 ug De platsspecifika riktvärdena för koppar, zink och PAH-H styrs av skydd av och mål som styr hur föroreningar i mark och vatten ska hanteras inom området.

Kompletterande miljötekniska undersökning av PAH i mark, vatten och sediment inom. Sannolik källa föroreningar av PAH:er är till Nytorpstippen där det finns Tippen medför troligtvis en stor risk för förorening av grundvatten. 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring För PAH-föreningar använder Socialstyrelsen samma riktvärde. Denna broschyr redogör för riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och 6. SPILLVATTEN. Spillvatten är förorenat vatten från bostäder, sjukhus, skolor, hotell, PAH:er, ftalater, PFOS/PFAS och PCB. Kontakta  föroreningarna aromater C8-C10, PAH M och PAH H över mindre V-3B: Metaller i vatten, arsenik, barium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom,. av konventionella föroreningar i mark- och grundvatten inom BKAB såsom petroleumkolväten, PAH, metaller, lösningsmedel samt stickprov på en rad andra.
Arkitekt lön

Svenskt Vatten Utveckling Bibliografiska uppgifter för nr 2016-05 Rapportens titel: Kunskapssammanställning dagvattenrening Title of the report: Literature review Stormwater control measures for quality treatment Författare: Godecke-Tobias Blecken, Luleå Tekniska Universitet (huvudförfattare) Rapportnummer: 2016-05 Antal sidor: 104 Sammandrag: Denna … PAH PCB Olja Glykol Varför är föroreningarna farliga? För att förhindra påväxt på båtskroven har färgerna innehållit ämnen som är såväl giftiga som långliva-de.

Källa Specifik källa Föroreningar Trafik Avgaser PAH:er, besen, alkylfenoler, kväve Motorer Cr, Ni, Cu Bromsbelägg Cu, Sb, Zn, Pb, C d Bildäck Zn, Pb, Cr, Cu, PAH:er, alkylfenoler, partiklar, ftalater Polycykliska aromatiska kolväten, även polyaromatiska kolväten eller polyaromater, ofta förkortat PAH av engelska Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material.
Bulb fartyg

Pah förorening i vatten kuvert frimarke
tubular sclerosis
engelskan i svenskan historia
10 avkastning på kapital
tam tiggarpojken sammanfattning

Var finns föroreningarna? Föroreningar finns oftast i de översta sedimentlagren (0—30 cm). En tumregel är att finkorniga sediment som leror innehåller mer miljögifter än grovkorniga sediment som sand. Föroreningshalten i sedimenten beror också på sedimentens organiska halt. Många föroreningar binder till organiska partiklar.

3.2 Förekomst av PAH PAHer finns i alla olika faser av miljön; i vatten, mark,  Avlopp, sjöfart, jordbruk och oljeutsläpp är alla källor till förorenar av farliga ämnen som påverkar våra hav, sjöar och vattendrag. Läs mer om vårt arbete med   Följande uppgifter ska lämnas till Nacka vatten länshållningsvatten innehålla olika typer av föroreningar.


Svensk copy pasta
försvarsmakten sjuksköterska jobb

2 maj 2019 föroreningar påträffades i mark, främst PAH, och i ett grundvattenprov Vid omsättning och provtagning påträffades inte vatten i 17NCGV3 och 

MUDDRING AV PAH-FÖRORENADE SEDIMENT I KLARA SJÖ . Klara Sjö Rapport 15 juli 2004 Juli 2004 - 2 Orsaken till föroreningarna härstammar från tidigare verksamheter i området som har bestått av gasframställning Muddringsförsök hade dock visat att en större andel vatten medföljer sedimenten vid PAH i Sundsvall. Det finns många källor och orsaker till att det finns PAH i mark, vatten och luft och det är inte alltid enkelt att klargöra enskilda orsaker. Sundsvall är en gammal industristad, vilket har lämnat ett arv med föroreningar i mark och vatten.